Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Titlos.app P.S.A. z siedzibą
w Warszawie przy al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000000000, NIP 0000000000, REGON 000000000, kapitał zakładowy 1 zł w całości opłacony (dalej: „My” lub „Titlos”), będąca operatorem platformy Titlos.app (dalej: „Platforma”). Administrator to podmiot, który decyduje, o tym jak wykorzystuje się Twoje dane osobowe. Titlos stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i zapewnia, aby taką samą ochronę danych stosowały podmioty współpracujące, którym powierzył dane do przetwarzania.

Dane kontaktowe Administratora

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się pisząc na adres email: czesc@titlos.app lub wysyłając list na adres: al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa.

Źródła danych

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w procesie zakładania Konta Titlos
i w trakcie Twojego korzystania z platformy a także z innych źródeł, zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być źródła publiczne, np. publicznie dostępne rejestry, m. in. KRS, CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków weryfikujemy, czy mamy podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane, które przetwarzamy

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię, nazwisko, adres email, telefon.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy lub świadczyć określonych usług, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Platformy lub określonych usług w jej ramach. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne, zwłaszcza podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.Ponadto w celu właściwej realizacji zawartej z Tobą umowy albo w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarzamy Twoje dane:

 • transakcyjne np. szczegóły dotyczące realizowanych płatności,
 • historii przeglądania np. dane niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką podczas korzystania z Platformy,
 • dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich np. dane z rejestrów publicznych,
 • techniczne np. dane urządzenia, na którym korzystasz z Platformy,
 • lokalizacyjne np. dane lokalizacji miejsca wykonywania transakcji za pomocą aplikacji mobilnej.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Zapewniamy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi. Gwarantujemy, że Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały nam przekazane, a w przypadku, jeżeli podstawą ich przetwarzania była dobrowolna zgoda, będziesz ją mógł odwołać w dowolnym momencie.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji zawartej
z Tobą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną zawarcia i realizacji oraz pełnego korzystania z Platformy, w tym w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi polegającej na automatycznym uzupełnianiu Deklaracji Objęcia udziałów emitenta, jak również w celu udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z administratorem hipoteki, o której mowa w §4 ust. 8;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • w przypadku uzyskania przez Titlos wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Platformy
  w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Platformy – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Titlos w postaci ustalenia zakresu Twojej odpowiedzialności;
 • obsługi procesu emisji udziałów z podmiotami z którymi współpracujemy;
 • obsługi reklamacji wybranych czynności zrealizowanych w platformie Titlos w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, pytań, opinii i wniosków, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • w celu udostępnienia Twoich danych osobowych emitentom celem prowadzenia przez nich marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udostępnienie przez Titlos Twoich danych osobowych emitentom będącym klientami Titlos jeżeli wyraziłeś/aś zainteresowanie możliwością zainwestowania w udziały tego emitenta. 

Dodatkowo, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza przepisów: prawa podatkowego i prawa o ochronie konkurencji i konsumentów.Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Titlos, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmujące zarządzanie Twoją aktywnością na platformie Titlos;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Titlos lub usług bądź towarów osób trzecich – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wykorzystywanie przez Titlos urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych platformy Titlos oraz przeciwdziałanie oszustwom, praniu pieniędzy, terroryzmowi oraz nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. przeprowadzenia badań i analiz platformy Titlos m.in. pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb naszych użytkowników;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności do Biura Obsługi Klienta w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach Cookies;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • udostępnienia Tobie usługi w postaci Newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest zgoda, którą wyrażasz zapisując się na Newsletter i udostępniając nam adres e–mail.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, pisząc email na adres czesc@titlos.app oraz usuwając konto na platformie Titlos. Zaprzestaniemy przetwarzania niezwłocznie, a o efekcie Cię poinformujemy. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody. 

Titlos gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wewnątrz struktury organizacyjnej Titlos P.S.A wyłącznie upoważnieni przez nas pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe możemy udostępnić odbiorcom spoza struktury organizacyjnej Titlos P.S.A. Zawsze w takiej sytuacji będziemy dokładnie badać podstawę prawną udostępnienia Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, z których usług korzystasz, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi, jak również podmiotom współpracującym z Titlos P.S.A. przy świadczeniu usług w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne, instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym.  

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w szczególności walczącym
z oszustwami i nadużyciami.

Możemy przekazać Twoje dane podmiotom obsługującym komunikację prowadzoną za pomocą poczty elektronicznej lub powiadomień typu push,
w celu informowania Cię o np. zmianach regulaminu, aktualnego statusu transakcji, dostępności usług na Platformie oraz innych istotnych wydarzeniach. Każdy taki podmiot zobowiązany jest na mocy prawa i umowy z Titlos P.S.A. do przestrzegania przepisów RODO oraz przetwarzania Twoich danych na podstawie i tylko w zakresie przewidzianym umową.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States) w oparciu
o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą,
a także po jej zakończeniu w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród, zgodnie z regulaminem programu, konkursu lub akcji.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Titlos jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Twoje prawa

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do dostępu w tym uzyskania kopii danych, prawo sprostowania i uzupełnienia danych oraz usunięcia w przypadkach przewidzianym prawem, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Titlos; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Titlos polega na przetwarzaniu Twoich danych
w sposób zautomatyzowany, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji
o Tobie, w szczególności do:

 • analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań,
 • a także dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, która odbywa się na podstawie danych zadeklarowanych przez Ciebie przy zawieraniu umowy z Titlos sp. z o.o. danych dostępnych publicznie oraz danych transakcyjnych w oparciu o ustalone obiektywne kryteria np. ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe. Konsekwencją dokonywanej oceny jest automatyczna kwalifikacja do określonej grupy ryzyka.

Technologie śledzące

W ramach Platformy umieściliśmy wtyczki społecznościowe portali Facebook, Instagram, YouTube oraz Twitter które umożliwiają Twojej przeglądarce internetowej pobieranie treści od dostawców ww. wtyczek i przekazywanie w tym celu ww. dostawcom Twoich danych osobowych, Twoje dane osobowe są przetwarzanie przez Titlos oraz odpowiednio: 

 • dla wtyczek Facebook i Instagram: Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland) 
 • dla wtyczki YouTube: Google Ireland Limited (adres: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)
 • dla wtyczki Twitter: Twitter International Unlimited Company (adres: One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ireland),

jako współadministratorów w zakresie operacji gromadzenia danych osobowych i ich ujawniania poprzez transmisję. 

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube oraz Twitter są przetwarzane przez Titlos na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Titlos w postaci optymalizacji reklamy produktów i usług Titlos poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube oraz Twitter.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube oraz Twitter będą przetwarzane przez Titlos przez okres korzystania przez Ciebie z Platformy.

Do przetwarzania przez Titlos Twoich danych osobowych w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube oraz Twitter mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez współadministratorów tj. Meta Platforms Ireland Limited, Google Ireland Limited, Twitter International Unlimited Company zastosowanie mają zasady przewidziane w politykach prywatności tych współadministratorów, tj. Zasady Ochrony Prywatności Meta (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=0-WhatIsThePrivacy; Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/?section_id=0-WhatIsThePrivacy); Polityka prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL);  Polityka Prywatności Twitter (https://twitter.com/en/privacy). 

Pliki cookies 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny naszego serwisu (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat cookies, odwiedź adres: www.wszystkoociasteczkach.pl

Zgoda na cookies. 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

Możesz zrezygnować z cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych w Google Analytics zmieniając ustawienia reklam albo przez narzędzie udostępnione tutaj: https://adssettings.google.com .

Możesz zrezygnować z cookies odpowiedzialnych za śledzenie Twoich zainteresowań i umieszczanych przez dostawców treści reklamowych, korzystając z następujących stron zarządzanych przez Digital Advertising Alliance:

Dodatkowo, możesz zmienić ustawienia Twojego urządzenia mobilnego w celu kontroli tego, czy będziesz widział reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. 

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem:  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.